Kurumsal

Ön Bilgilendirme Formu

Ford Otosan ile çeşitli nedenle iletişim kurmanız sonucu otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve/veya bizimle paylaştığınız Kişisel Bilgileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesi temin edebilmek, daha sonra ise Ford Otosan olarak size daha iyi hizmet sunabilmemizi sağlamak amacıyla kullanılacaktır.

Ford Otosan, ilgili mevzuata uygun olmak koşuluyla kişisel bilgilerinizi; otomatik olan veya olmayan yollarla rızanıza uygun amaçlarla sınırlı olarak elde etmek, kaydetmek, depolamak, muhafaza etmek ve sınıflandırmak suretiyle işleyebilir.

Kişisel Bilgileriniz ve/veya bunların kullanımı ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya kısmen feragat etme hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca, Kişisel Bilgilerinizin işlenip işlenmediğini; hangi Kişisel Bilgilerinizin işlendiğini; işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı; yurtiçinde veya yurtdışında bilgilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığı ve aktarıldı ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenmek; Kişisel Bilgilerinizin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; ilgili mevzuatta öngörülen hallerde Kişisel Bilgilerinizin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesini; düzeltme/silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin, bilgi vermenin imkansız olmaması veya aşırı güçlüklere neden olmaması şartıyla kişisel bilgilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini talep etmek; işlenen Kişisel Bilgilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek ve Kişisel Bilgilerinizin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderimini istemek hakkınız olduğunu, ticari elektronik iletilerin içeriğinin ve gönderilere ilişkin diğer kayıtların, saklanacağını, Ford Otosan’ın mevzuattan ve işbu Ön Bilgilendirme Formu’ndan doğan hakları saklı kalmak üzere, tarafınıza bildiririz. Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.

Ford Otosan İzinli İletişim Onay Formu’nu doldurarak verdiğiniz bilgilerin doğru ve güncel tutulmasını sağlama, bilgilerinizde değişiklik olması halinde Ford Otosan’a bildirimde bulunarak bilgilerinizin güncellenmesini talep etme hak ve yükümlülüğünüzün bulunduğunu, bilgilerinizin yanlış ve/veya hatalı bir biçimde verilmiş olmasından yahut güncellenmemesinden doğan tüm sorumluluğun yine tarafınıza ait olduğunu kabul ettiğinizi belirtmek isteriz. Kişisel Bilgilerin Ford Otosan tarafından nasıl işlendiğiyle ilgili sorularınız veya taleplerinizi iletisim@ford.com.tr e-posta adresinden bize yazılı olarak iletebilirsiniz.Ford Otomotiv Sanayi A.Ş
Akpınar Mh. Hasan Basri Cd. No:2 34885 Sancaktepe / İstanbul
Ticaret Sicil No: 73232 – Istanbul, www.fordotosan.com.tr
Müşteri Hizmetleri Tel: 444 36 73
E-posta: iletisim@ford.com.tr
Web Sitesi: www.ford.com.tr/iletisim